POLITYKA PRYWATNOŚCI VETFAMILY

 

Stworzyliśmy społeczność, w ramach której niezależne kliniki weterynaryjne mogą wymieniać się spostrzeżeniami, dokonywać lepszych decyzji zakupowych oraz rozwijać się na konkurencyjnym rynku. Oferujemy szereg różnych usług oraz zbieramy i przechowujemy informacje potrzebne do efektywnego korzystania z naszych serwisów i sieci.

VetFamily Holding AB („VetFamily” lub „my”) jest administratorem danych odpowiedzialnym za przetwarzanie Twoich danych osobowych. Zależy nam na Twojej prywatności. Dlatego dbamy o to, by zgromadzone przez nas dane osobowe były przetwarzane w bezpieczny sposób, zgodny z przepisami dotyczącymi ochrony danych (RODO). Niniejsze zasady opisują, jakie informacje zbieramy oraz w jaki sposób je wykorzystujemy i udostępniamy.

 

 1. Jakiego rodzaju dane zbieramy?

Zbieramy różnego rodzaju informacje o Twojej klinice i o Tobie w zależności od tego, z jakich usług korzystasz.

 • Informacje dostarczone przez użytkownika.Przetwarzamy dane osobowe i firmowe oraz inne informacje przekazywane nam przez użytkownika podczas korzystania z naszych usług. Może mieć to miejsce podczas rejestracji członka VetFamily, brania udziału w sympozjum dla członków lub innych wydarzeniach, udzielania się w naszej społeczności oraz kontaktu z nami w celu uzyskania odpowiedzi na pytania.
 • Działania podejmowane przez użytkownika.Kiedy korzystasz z naszych usług, zbieramy informacje na temat Twoich działań. Mogą one obejmować informacje na temat sposobu korzystania z naszych usług, gdy na przykład weźmiesz udział w sympozjum dla członków, pobierzesz jakieś materiały lub wypełnisz ankietę.
 • VetFamily pobiera i analizuje informacje na temat zakupów od współpracujących dostawców w ramach procesów negocjacji i zawierania z nimi umów. Informacje te mogą obejmować kwoty łączne oraz podział zakupów na kategorie lub produkty.
 • Informacje na temat urządzeń.Zbieramy informacje dotyczące komputerów, tabletów, telefonów i innych urządzeń, za pomocą których użytkownicy korzystają z naszych platform cyfrowych, np. naszego portalu dla członków. Mogą one obejmować dane o systemie operacyjnym, wersji sprzętu i ustawieniach urządzenia.
 1. Jak wykorzystujemy te dane?

Przetwarzanie Twoich danych osobowych opieramy na następujących podstawach prawnych:

 • Realizacja postanowień umowy. Przetwarzanie jest niezbędne do realizacji umowy zawartej z użytkownikiem lub do podjęcia działań na jego żądanie przed zawarciem umowy;
 • Użytkownik udzielił zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub wielu konkretnych celach;
 • Uzasadniony interes. Przetwarzanie jest niezbędne ze względu na uzasadniony interes nasz lub strony trzeciej; lub
 • Spełnienie wymogów prawnych. Przetwarzanie jest niezbędne w celu spełnienia ciążących na nas wymogów prawnych.

 

Staramy się stworzyć i zapewniać naszym członkom jak najlepsze wsparcie. Wykorzystujemy wszystkie posiadane przez nas informacje do tworzenia i świadczenia naszych usług zgodnie z poniższym:

 • Dostarczanie naszych usług.Dzięki dostarczanym przez Ciebie informacjom możemy personalizować treść naszych usług pod kątem twojej kliniki. Obejmuje to zapewnianie umów z dostawcami odpowiednich dla niezależnych klinik, inspirujących newsletterów oraz porad na temat rozwoju i doskonalenia kliniki, aby odnosiła jeszcze większe sukcesy.
 • Doskonalenie naszych usług.Informacje na temat sposobu korzystania z naszych usług pozwalają nam je doskonalić. Na przykład, informacje na temat popularności naszych usług i funkcji pozwalają nam określić stopień ich przydatności oraz udoskonalać je dla wszystkich członków. Informacje te mogą obejmować odpowiedzi z ankiet, wzorce zakupowe od współpracujących dostawców, poziom zainteresowania newsletterami oraz udział w sesjach podczas sympozjów dla członków.
 • Wsparcie dla społeczności.Dostarczane przez użytkowników informacje, takie jak związane z udziałem w dyskusjach członków online lub podczas sympozjów dla członków, mogą być dokumentowane i prezentowane publicznie innym członkom, aby pomóc innym klinikom weterynaryjnym w rozwoju. Zagregowane i zanonimizowane informacje na temat tego, jak nasi członkowie korzystają z naszych uslug i umów partnerskich mogą być publikowane lub udostępniane, aby dostarczyć społeczności weterynaryjnej informacji na temat nawyków zakupowych, np. w celach porównawczych.
 • Komunikacja z użytkownikiem.Wykorzystujemy Twoje informacje w celu kontaktowania się z Tobą w sprawach związanych z naszymi usługami i udzielaniem Ci wsparcia. Ponadto wykorzystujemy Twoje informacje w celu udzielenia Ci odpowiedzi, gdy się z nami skontaktujesz. Dodatkowo Twoje informacje umożliwiają nam przesyłanie Ci rabatów, ofert specjalnych oraz dopasowanych do Twoich potrzeb od współpracujących z nami dostawców.
 • Promocja bezpieczeństwa.Wykorzystujemy posiadane informacje w celu weryfikacji członkostwa i aktywności oraz dbania o bezpieczeństwo naszych usług, na przykład przez badanie podejrzanej aktywności lub nieupoważnionego dostępu do naszych usług.

 

 1. W jaki sposób udostępniamy te dane?

Informacje otrzymane lub zebrane od użytkownika mogą być udostępniane w obrębie organizacji VetFamily, w społeczności członków oraz stronom z poza VetFamily w celu dostarczania, ulepszania lub zachowania integralności naszych usług:

 • Udostępnianie w obrębie VetFamily.Udostępniamy informacje na temat użytkowników w obrębie organizacji w celu ulepszania naszych usług. Możemy na przykład wykorzystać analizy przy tworzeniu modułów konsultacyjnych, posłużyć się przykładami najlepszych praktyk w newsletterze lub wykorzystać wyniki ankiet podczas negocjacji z dostawcami.
 • Udostępnianie w obrębie społeczności członków VetFamily.Kiedy weźmiesz udział w dyskusji podczas sympozjum dla członków lub w portalu dla członków, dostarczone przez Ciebie informacje mogą zostać udostępnione publicznie i być widoczne dla wszystkich członków posiadających aktywne konto.
 • Udostępnianie współpracującym dostawcom.Współpracującym z nami dostawcom możemy udostępniać zanonimizowane informacje w celu oceny i poprawiania umów, identyfikacji obszarów do rozwoju oraz odkrywania trendów mających na celu wspomóc działalność naszych członków. Takie informacje mogą zawierać dane na temat zakupów produktów i historii zamówień oraz statystyczne.
 • Udostępnianie dostawcom będącym podmiotami trzecimi.W różnych obszarach możemy korzystać z usług podwykonawców w celu realizacji naszych usług, na przykład możemy zlecić zewnętrznej agencji organizację wydarzenia VetFamily Member Days lub korzystać z usług firmy księgowej. Tacy partnerzy również potrzebują pewnych informacji na temat naszych członków. Jednakże takie podmioty nie mogą wykorzystywać tych danych do jakichkolwiek innych celów niż dostarczanie zakontraktowanych produktów lub usług.
 • Udostępnianie nowemu upoważnionemu użytkownikowi konta.Jeśli z powodu zmian kadrowych Twoje konto będzie musiało zostać przekazane nowemu upoważnionemu przedstawicielowi w Twojej klinice, to pewne informacje z tego konta mogą zostać udostępnione temu nowemu przedstawicielowi według uznania VetFamily w celu podtrzymania integralności konta.
 • Udostępnianie nowemu właścicielowi.Jeśli prawo własności lub kontrola nad całością czy częścią naszych usług lub ich zasobami ulegną zmianie, możemy przenieść Twoje informacje do nowego właściciela.
 • Dostawcy, usługodawcy i inni partnerzy.Możemy przenieść informacje do dostawców, usługodawców i innych partnerów, którzy na całym świecie wspierają naszą firmę oraz wzmacniają niezależne kliniki weterynaryjne, na przykład przez dostarczanie usług infrastruktury technicznej, analizę sposobu korzystania z naszych Usług, pomiar skuteczności reklam i usług, świadczenie usług na rzecz klientów, obsługę płatności lub prowadzenie badań akademickich i ankiet. Ci partnerzy muszą przestrzegać ścisłych zasad zachowania poufności w sposób zgodny z niniejszą Polityką i umowami, które z nimi zawieramy.

 

Jeśli którakolwiek ze stron ma siedzibę poza UE/EOG, Twoje dane osobowe mogą zostać przesłane do kraju, w którym nie obowiązują zasady bezpieczeństwa równoważne tym stosowanym przez VetFamily. W takim przypadku podejmiemy wszelkie kroki niezbędne do tego, aby chronić Twoje dane osobowe w związku z takim przesyłaniem, np. przez zawarcie odpowiednich umów z odbiorcami, aby mieć pewność, że Twoje dane będą przetwarzane w odpowiedni sposób.

 

 1. Twoje prawa

Na mocy przepisów dotyczących ochrony danych przysługują Ci pewne prawa.

 • Dostęp do własnych danych osobowych — masz prawo do informacji na temat tego, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz do informacji, jakie konkretnie dane są przetwarzane.
 • Korekta danych — masz prawo do poprawienia niepoprawnych danych osobowych.
 • Usunięcie danych — w niektórych przypadkach masz prawo do zażądania usunięcia Twoich danych osobowych.
 • Sprzeciw wobec marketingu bezpośredniego — masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych lub zażądać ograniczenia ich przetwarzania.
 • Prawo do przenoszenia danych — masz prawo zażądać przeniesienia swoich danych osobowych od nas do innej firmy, instytucji lub organizacji. To prawo jest ograniczone do informacji dostarczonych przez Ciebie.

Jeśli chcesz skorzystać z któregokolwiek ze swoich praw, możesz skontaktować się z nami pod adresem e-mail contact@vetfamily.com.

Jeśli chcesz złożyć skargę dotyczącą przetwarzania Twoich danych osobowych, możesz także skontaktować się z krajowym organem do spraw ochrony danych.

 

 1. Jak chronimy Twoje dane osobowe?

Cenimy Twoją prywatność i dlatego kładziemy nacisk na bezpieczeństwo. Podejmujemy działania mające na celu ochronę Twoich informacji zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych oraz ustalonymi wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa informacji. To znaczy, że mamy procedury i wytyczne dotyczące ochrony danych oraz że nasi pracownicy mają dostęp tylko do tych informacji, które są im potrzebne do wykonywania swojej pracy.

W niektórych przypadkach do przetwarzania danych osobowych lub firmowych obliguje nas prawo, na przykład w związku z obowiązkami księgowymi lub gdy otrzymamy polecenie od władz. Możemy wykorzystywać, zachowywać i udostępniać Twoje informacje w odpowiedzi na żądania prawne, jeśli w dobrej wierze uznamy, że prawo od nas tego wymaga. Ponadto możemy wykorzystywać, zachowywać i udostępniać informacje, gdy w dobrej wierze uznamy, że jest to niezbędne do: wykrycia, udaremnienia i odniesienia się do oszustwa lub innych nielegalnych czynności; ochrony nas samych, Ciebie i innych, także w ramach prowadzonych dochodzeń.

Twoje dane osobowe są przechowywane tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów, dla których są niezbędne lub przez okres wymagany przepisami prawa. Następnie Twoje dane osobowe zostaną skasowane lub zanonimizowane w bezpieczny sposób, aby nie dało się ich z Tobą powiązać.

 

 1. W jaki sposób powiadomimy Cię o zmianach w niniejszej polityce?

O istotnych zmianach w niniejszej polityce powiadomimy Cię za pomocą wiadomości e-mail i/lub przez zamieszczenie informacji na naszej stronie internetowej.

 

 1. Jak skontaktować się z VetFamily w sprawie pytań dotyczących danych i prywatności

W każdej chwili można do nas napisać wiadomość e-mail na adres contact@vetfamily.com. Kontaktując się z nami, podaj swoje imię i nazwisko, adres, adres e-mail i numer telefonu oraz opisz swoją sprawę. Jeśli nie będziemy pewni co do Twojej tożsamości, poprosimy Cię o dodatkowe informacje.